blog-nzu nahled

V České republice existují dvě významné dotační programy, které podporují ekologické a energeticky úsporné projekty – Nová zelená úsporám a Kotlíková dotace. Tyto programy mají za cíl snížit energetickou náročnost budov, podpořit obnovitelné zdroje energie a zlepšit kvalitu ovzduší.

Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) je zaměřen na podporu energeticky úsporných opatření v rodinných a bytových domech. Tento program financuje Ministerstvo životního prostředí a administruje Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP).

Cíle programu:

 • Snížení energetické náročnosti budov.
 • Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie.
 • Zvýšení komfortu bydlení a snížení nákladů na energie pro domácnosti.

Podporovaná opatření:

 • Zateplení obvodových stěn, střech a podlah.
 • Výměna oken a dveří.
 • Instalace solárních kolektorů, tepelných čerpadel a fotovoltaických systémů.
 • Výměna starých kotlů na pevná paliva za ekologičtější zdroje tepla.

Kdo může žádat:

 • Majitelé rodinných a bytových domů.
 • Bytová družstva a společenství vlastníků jednotek.

Výše dotace:

 • Výše dotace se pohybuje od desítek tisíc korun až po několik stovek tisíc korun v závislosti na typu a rozsahu opatření. Například na instalaci fotovoltaického systému lze získat dotaci až 150 000 Kč.

Kotlíková dotace

Kotlíková dotace je program zaměřený na výměnu starých kotlů na pevná paliva za nové, ekologičtější zdroje tepla. Tento program je financován z Operačního programu Životní prostředí a také spravován SFŽP.

Cíle programu:

 • Snížení emisí škodlivých látek do ovzduší.
 • Podpora využívání moderních a ekologických zdrojů tepla.

Podporovaná opatření:

 • Výměna starých kotlů na pevná paliva za nové plynové kotle, kotle na biomasu, tepelná čerpadla nebo kombinované kotle.
 • Instalace akumulačních nádrží a solárních systémů pro ohřev vody.

Kdo může žádat:

 • Majitelé rodinných domů, kteří používají kotel na pevná paliva, který nesplňuje emisní třídu 3, 4 nebo 5 podle normy ČSN EN 303-5.

Výše dotace:

 • Výše dotace může dosáhnout až 127 500 Kč, v závislosti na typu nového zdroje tepla a regionu.

Přínosy a význam programů

Oba programy mají významný dopad na zlepšení energetické efektivity a kvality ovzduší v České republice. Podporou ekologických technologií a snižováním energetické náročnosti budov přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů a dalších škodlivých látek, což má pozitivní vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Navíc, investice do energeticky úsporných opatření a modernizace vytápění se často vrací v podobě nižších nákladů na energie, což zlepšuje ekonomickou situaci domácností a zvyšuje jejich komfort bydlení.

Vzhledem k rostoucímu zájmu o ekologii a udržitelnost lze očekávat, že tyto programy budou i nadále klíčovými nástroji pro podporu ekologických a energeticky úsporných projektů v České republice.

Podobné příspěvky