VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 I. Základní ustanovení

1.      Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) Stone gass servis s.r.o., se sídlem Zdeňka Bára 115/6, 700 30 Ostrava, Dubina, IČO: 09985166. (dále jen „prodávající“)  

2.      Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele produktu a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.stoneservis.cz.

3.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4.      Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o poskytovaných produktech, nabídce a cenách

1.      Informace o produktech, včetně uvedení jejich hlavních vlastností, jsou uvedeny na internetových stránkách poskytovatele nebo je vytvořena individuální nabídka na základě požadavků objednavatele, které poskytovateli sdělí. Ta je pak zaslána objednavateli k posouzení. Poskytovatel výslovně stanoví, že veškeré nabídky jsou nezávazné a nevyplývá z nich povinnost uzavřít smlouvu, resp. je možné odstoupit od jejich realizace.

2.      Po domluvě s objednavatelem zašle poskytovatel nabídku v termínu, na kterém se obě strany domluví, a to na jeho adresu elektronické pošty nebo jinou doručovací adresu uvedenou ve formě předvyplněné objednávky.

3.      Zaslaná nabídka obsahuje zejména specifikaci produktu, jeho dodání, cenu, podmínky prodeje a jeho dodání, ale také specifikaci některých požadovaných podkladů potřebných pro zhotovení nebo poskytnutí takového produktu, který objednavatel požaduje. V případě, že objednavatel je spotřebitel, budou k individuální nabídce připojeny také další údaje uvedené v § 1811 a §1820 Občanského zákoníku, které nejsou zřejmé ze souvislostí, tj. zejména nejsou výslovně uvedeny v individuální nabídce nebo ve všeobecných obchodních podmínkách.

4.    Poskytovatel při plnění smlouvy postupuje s potřebnou péčí, v ujednaném čase a není-li lhůta ujednána, pak ve lhůtě přiměřené povaze objednaného produktu.  Poskytovatel není vázán pokyny kupujícího, pokud tyto obchodní podmínky v určitých dílčích záležitostech nestanoví jinak, nebo se smluvní strany nedohodnou jinak ve smlouvě.

5.    Kupující má právo zkontrolovat průběh provádění objednaných produktů na základě oznámení zaslaného poskytovateli. Ten pak sdělí kupujícímu termín kontroly.

III. Zhotovení a předání produktu

1.   Lhůta pro zhotovení a dodání produktu

Poskytovatel se zavazuje provést a poskytnout kupujícímu dohodnutý produkt nejpozději ve lhůtě stanovené ve smlouvě. Dodací lhůta ale počíná běžet až v okamžiku, kdy kupující uhradí zálohu nebo její část, která se k produktu vztahuje, a která má být splatná nejdříve, a současně dodá poskytovateli veškeré podklady, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

Pokud není splněná některá z výše uvedených podmínek ze strany kupujícího, dodací lhůta produktu se prodlužuje o dobu mezi uzavřením smlouvy a splněním uvedených podmínek. To platí i v případě, kdy je lhůta stanovena pevným termínem.

2.   Podklady od kupujícího

Kupující se zavazuje předat poskytovateli podklady uvedené ve smlouvě, a také další podklady, které považuje za potřebné či vhodné pro provedení či poskytnutí produktu nejpozději do pěti dnů ode dne uzavření smlouvy, nedohodnou – li se ve smlouvě smluvní strany jinak. Úplnost zaslaných podkladů poskytovatel ověří a v případě, že nejsou všechny nebo nějaké chybí, požádá o jejich dodání kupujícího. Tím se prodlužuje doba zhotovení produktu o dobu, než budou všechny podklady dodány v požadovaném množství a kvalitě. 

Poskytovatel neodpovídá za nevhodnou povahu nebo právní či faktické vady podkladů, které mu byly kupujícím předány. Poskytovatel není povinen provádět obsahové ani pravopisné korekce a neodpovídá za to, že dodané podklady svým obsahem porušují práva třetích osob anebo jsou v rozporu s platnými právními předpisy.

V případě, že kupující trvá na využití dodaných podkladů, poskytovatel neodpovídá

za jakékoliv vady produktů, způsobené těmito podklady. Kupující tímto prohlašuje a zaručuje poskytovateli, že veškeré jím dodané podklady jsou smluvní strany oprávněny použít pro účely smlouvy v souladu se smluvními podmínkami uvedenými ve smlouvě.

Poskytovatel není odpovědný za právní či faktické vady podkladů dodané kupujícím nebo i produktu v důsledku těchto vad, vůči jakýmkoliv nárokům třetích osob uplatněných ve vztahu k těmto podkladům.

Pro případ, že by i samotnému poskytovateli v této souvislosti škoda vznikla (např. vznikly mu náklady na obranu, byl by povinen třetím osobám plnit aj.), zavazuje se kupující veškerou případnou škodu uhradit, poskytnout zálohu na očekávatelné náklady poskytovatele, a plnit nároky těmto třetím osobám namísto poskytovatele.

3.   Podklady poskytovatele

Pokud poskytovatel požádá kupujícího, aby se vyjádřil k podkladům, ze kterých produkt vychází (zejména analýz, grafických návrhů, harmonogramů apod.), je povinen tak učinit nejpozději do tří pracovních dnů od jejich obdržení. Připomínky kupujícího se poskytovatel zavazuje zakomponovat do produktu.

V případě, že tak kupující neučiní, platí, že tyto podklady jsou schválené. Pokud kupující změní opakovaně podklady pro poskytovatele vztahující se k produktu, který si objednal, nejenže se o tuto dobu prodlužuje realizace a dodání finálního produktu, ale také vzniká povinnost kupujícího uhradit tzv. více práce, spojené s opakovanou úpravou produktu. Smluvní strany se dohodly, že provedení víceprací bude zpoplatněno částkou 500,- Kč + DPH za hodinu práce poskytovatele.

4.  Zhotovení a dokončení produktu

V případě, že produkt nebo jeho část zahrnuje služby, je závazek poskytovatele poskytnout produkt dle smluvních podmínek. Produkt je dokončen, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, a to zpravidla zpřístupněním produktu kupujícímu.

V případě, že produkt zahrnuje vytvoření webových stránek, aplikace, prezentace, případně jiné zpracování, celku, který vyžaduje funkčnost, je způsobilost sloužit svému účelu předvedena kupujícímu zkušebním (testovacím) provozem po dobu deseti dnů a zpřístupněním administrátorského rozhraní nebo sdělením jiných

přístupových údajů k produktu.

Za dokončené se považují produkt nebo i jeho části s drobnými vadami a nedodělky, nebo s vadami souvisejícími s textovým obsahem, které nebrání užívání produktu.

V případě, že kupující bude mít ohledně dokončení produktu pochybnosti, nebo si bude přát další úpravy produktu nebo jeho části, uplatní své výhrady nejpozději do deseti dnů ode dne zpřístupnění produktu.

Poskytovatel se zavazuje v přiměřené lhůtě zapracovat výhrady kupujícího a upravit produkt takovým způsobem, aby vyhovoval včas uplatněným výhradám kupujícího v co nejvyšší míře.

Kupující nemůže požadovat po poskytovateli, takové úpravy, které nejsou technicky nebo technologicky proveditelné. V daném případě může poskytovatel odstoupit od zhotovení takového produktu. V takovém případě se kupující nezříká povinnosti uhradit náklady spojené se zhotovením předloženého produktu v testovací lhůtě.

Pokud ale takové požadavky nejsou pouze v možnostech realizace poskytovatele, ale lze je na trhu poptat a realizovat ve spolupráci s dodavateli, předloží poskytovatel novou cenovou nabídku na zhotovení upraveného produktu či jeho části. Pokud je kupující akceptuje, poskytovatel s ním domluví úpravu dodací lhůty a upraví podmínky dosavadní smlouvy s ohledem na nové požadavky kupujícího.    

5.  Podmínky užívání produktu

Produkt či jeho část, které byly předány do užívání kupujícímu a představují úplné nebo částečné plnění smlouvy, se stávají vlastnictvím kupujícího. Ostatní podklady zůstávají ve vlastnictví poskytovatele a kupující není oprávněn je užívat nebo je požadovat v rámci smlouvy, pokud nebylo ve smlouvě stanoveno jinak.  

Smluvní strany se rovněž dohodly, že v případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením částky v celkové výši alespoň 2.000,- Kč včetně DPH, bude poskytovatel oprávněn pozastavit plnění smlouvy, a to až do doby, než se dluh kupujícího sníží na 500,- Kč. Tím nebudou dotčeny žádné povinnosti kupujícího, včetně běhu smluvních pokut, úroků z prodlení apod.

Poskytovatel je rovněž oprávněn po dobu nezbytně nutnou přerušit provoz serveru nebo jiných zařízení poskytovatele, které negativně ovlivňují vlastnosti či funkčnost produktu sjednané ve smlouvě. Přerušení provozu produktu může poskytovatel uplatnit i v případě, kdy je nutné provedení údržby nebo úprav těchto zařízení. Poskytovatel o pozastavení plnění a jeho důvodu bez zbytečného odkladu informuje kupujícího.

Poskytovatel se rovněž zavazuje informovat kupujícího do tří pracovních dnů i v případě, kdy reklamní, marketingová, či jiná podobná akce zamýšlená ze strany kupujícího, může způsobit nadměrné omezení serveru či jiných zařízení.

Kupující dále bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn monitorovat a archivovat veškeré prováděné operace na svých zařízeních užívaných kupujícím na základě smlouvy, a to za účelem vyhodnocování a zlepšování poskytovaných služeb.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.      Náklady vzniklé objednavateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s objednávkou a posléze i s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí objednavatel sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.      Před odesláním objednávky je objednavateli umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.

3.      Objednávku je možné provést:

a.    Elektronicky e-mailem nebo s vlastnoručním podpisem v naskenované písemné objednávce

b.    Osobně předáním pověřené osoby poskytovatele, která má oprávnění potvrdit objednávku a uzavřít smlouvu

c.     Prostřednictvím objednávkového formuláře na těchto stránkách (v takovém případě je poskytovatel povinen objednavateli potvrdit obdržení objednávky). Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

4.      V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže poskytovatel splnit, zašle objednávajícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením objednavatele (dále jen kupujícího) o přijetí této nabídky (kupní smlouvy) poskytovateli na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

IV. Účinnost smlouvy, změny, ukončení a odstoupení od smlouvy

1.   Účinnost smlouvy.

Smlouva je platná dnem jejího uzavření, je podepsána oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti až uhrazením první zálohové faktury vystavené poskytovatelem prostřednictvím platby z účtu vedeného na objednatele. Uzavřením smlouvy se poskytovatel zavazuje provést na svůj náklad a poskytnout objednateli dohodnutý produkt. Objednatel se zavazuje produkt převzít a zaplatit poskytovateli dohodnutou cenu. Smlouvy, licence, platební podmínky (včetně sankce za neplnění povinností, zpracování osobních údajů, poskytnutí součinnosti, mlčenlivosti apod.) tímto nejsou dotčeny. Smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce. Smlouva je poskytovatelem archivována a na základě žádosti kupujícího je možné mu ji poskytnout.

2.   Změny ve smlouvě

Jakékoliv změny ve smluvních podmínkách musí být vyhotoveny v písemné formě a řádně podepsány oběma smluvními stranami. V případě jednostranného právního jednání může být smlouva upravena pouze jednou stranou.

3.    Vypovězení a ukončení smlouvy poskytovatelem

Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech stanovených v Občanském zákoníku. Dále v případě prodlení objednatele s plněním jakékoliv jeho povinnosti vůči poskytovateli trvajícího déle než třicet dnů, nebo, že ze závažných důvodů nebude schopen splnit smlouvu (pokles tržeb, změny v cenách na trhu, dodavatelská nespolehlivost aj.), bude mít důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednatele (např. dojde k zahájení insolvenčního či exekučního řízení ohledně objednatele apod.). 

Pokud smlouva zavazuje poskytovatele produktu k výkonu opakované nebo nepřetržité činnosti anebo takovou činnost strpět, lze smlouvu, s ohledem na uvedené skutečnosti v předchozím odstavci, jednostranně vypovědět ke konci kalendářního čtvrtletí písemnou výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem. Je-li smlouva vypovězena, zaniká uplynutím výpovědní doby s účinky do budoucna. Výpovědní lhůta začíná běžet od 1.dne následujícího měsíce.

Odstoupení či jiný zánik smlouvy uzavřené s kupujícím (spotřebitelem) nemá vliv na trvání práv a povinností, které mají z povahy věci trvat i po ukončení smlouvy. Jedná se zejména o práva a povinnosti týkající se sankcí za nesplnění povinností (smluvní pokuty, úroky z prodlení, právo na náhradu škody), ujednání ohledně řešení sporů, povinnosti mlčenlivosti, následků ukončení smlouvy, povinnosti obstarat, aby poskytovatel nebyl odpovědný za právní či faktické vady podkladů objednatele, a chránit poskytovatele před nároky třetích osob apod.

V případě pochybností ohledně výše ceny odpovídající za již poskytnutému plnění nebo práci a nákladům vynaloženým poskytovatelem za účelem plnění smlouvy se použije sazba 1.000,- Kč + DPH za hodinu práce poskytovatele (až do maximální výše dané výší ceny), pokud nebyla za tímto účelem sjednána ve smlouvě jiná sazba.

Poskytovatel není povinen vrátit kupujícímu (spotřebiteli) přijaté plnění dříve, než mu budou doručeny příslušné produkty a veškeré související podklady nebo spotřebitel prokáže jejich odeslání poskytovateli. Kupující (spotřebitel) v případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů, nese náklady spojené s navrácením produktů a souvisejících podkladů poskytovateli.

4.    Odstoupení od smlouvy kupujícím (spotřebitelem)

Kupující (spotřebitel) je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že poskytovatel bude v prodlení s provedením a předáním konečného produktu déle než třicet (30) dnů a tuto svou povinnost nesplní ani na výzvu kupujícího v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, která nebude kratší než 15 pracovních dnů.  

Ale, v případě odstoupení od smlouvy, nebo jiného ukončení smlouvy bez udání důvodů, nebo pokud nenastala skutečnost uvedená v předchozím odstavci, se kupující zavazuje uhradit poskytovateli část ceny odpovídající již poskytnutému plnění, byť částečnému, a to bez zbytečného odkladu po doručení jejich vyčíslení poskytovatelem. Odstoupením od smlouvy se ruší závazky vyplývající ze smlouvy od počátku s výjimkou těch ujednání, které zavazují alespoň jednu ze smluvních stran k nepřetržité nebo opakované činnosti, a ohledně kterých má odstoupení účinky pouze do budoucna.

Poskytovatel potvrdí kupujícímu (spotřebiteli) na jeho elektronickou adresu uvedenou ve smlouvě přijetí odstoupení. Kupující bez zbytečného odkladu po jeho doručení Poskytovateli. Využije-li kupující právo na odstoupení od smlouvy podle předchozích odstavců, považuje se stanovená lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující odešle v jejím průběhu poskytovateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

5.   Společná ujednání ke smlouvě

Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu si předat veškeré poskytnuté podklady a výsledky své dosavadní činnosti, na které se vztahuje odstoupení či jiné ukončení smlouvy, a rovněž ty, které nejsou vlastnictvím kupujícího nebo které není kupující (spotřebitel) oprávněn užívat na základě např. Licence. Dále se předají veškeré písemné i elektronické dokumenty obsahující informace, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti, nebo které obsahují obchodní tajemství druhé smluvní strany, nebo vztahující se těmto informacím spolu s veškerými jejich kopiemi, a žádné takové informace si neponechat v písemné, elektronické ani žádné jiné podobě.

Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení od smlouvy písemné podobě (nebo e-mailem).

V. Platební podmínky

1.   Cena za produkt nebo jeho části

Poskytovatel vystavuje kupujícímu daňový doklad – fakturu, která bude obsahovat celkovou výši ceny za produkt nebo její požadované části, výši nákladů, vícepráce, pokud vznikly, číslo účtu poskytovatele, na který má být cena uhrazena společně s variabilním symbolem, případně dalšími údaji pro identifikaci platby.  Tuto fakturu poskytovatel předá v elektronické podobě, případně ji dle smlouvy zašle na uvedenou adresu kupujícího nejpozději do čtrnácti dnů ode dne předání produktu nebo jeho části.

V případě pravidelného měsíčního plnění tak poskytovatel učiní do osmi dnů od konce měsíce, ve kterém byla poskytovatelem plněna smlouva.

2.   Zálohy, poplatky

Poskytovatel je oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zálohy (např. ve formě zálohové faktury) ve výši a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, zavazuje se kupující uhradit poskytovateli zálohu ve výši 50% ceny splatné do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy.

V případě pravidelného měsíčního plnění se kupující zavazuje uhradit pravidelné zálohy ve výši 50% ceny za kalendářní měsíc nejpozději do 10 dní od začátku měsíce, ve kterém má být poskytovatelem plněna smlouva. Povinnost platit měsíční poplatek vzniká při předání přístupu kupujícímu do administrace produktu.

3.   Smluvní pokuty, úroky z prodlení

Kupující se zavazuje zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení v případě, že poruší svou povinnost uhradit řádně a včas obdrženou fakturu nebo měsíční zálohu.

V případě neuhrazení vystavené faktury do deseti kalendářních dní od data její splatnosti, a pokud kupující nebude komunikovat, nepovede aktivní kroky a neprokáže snahu fakturu nebo zálohu uhradit, může dojít ze strany poskytovatele k vystavení upomínky kupujícímu. Každá následující upomínka, která bude vystavena vždy po sedmi kalendářních dnech, je pak o 500,- Kč vyšší než předešlá.

VI. Reklamační řád

1.   Uplatnění reklamace

Kupující má právo si zkontrolovat dodaný produkt nebo jeho část co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jejich funkčnosti a množství. Jestliže kupující zjistí vadu produktu, oznámí to bez zbytečného odkladu poskytovateli, a to nejpozději do šesti měsíců, v případě podnikatele do třiceti dnů, ode dne převzetí, a v případě, že se jedná o vady kryté zárukou, nejpozději do uplynutí záruční doby, nejpozději však do dvou let.

Kupující oznámí vady produktu a uplatní zvolené právo z vadného plnění písemným oznámením, případně jakýmkoliv jiným způsobem, který poskytovateli umožní nepochybnou identifikaci. V oznámení kupující označí zjištěnou vadu nebo přesně popíše, jak se vada projevuje, a uvede nároky, který vůči poskytovateli uplatňuje. Právo z vadného plnění je možné uplatnit samostatným oznámením.  Poskytovatel je povinen přijmout Oznámení v jeho sídle či provozovně.

V případě, že poskytovatel v návaznosti na uplatnění reklamace kupujícího neodstraní oznámené vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li kupujícímu, že vady nelze odstranit, může kupující místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu prokazatelně vznikly v souvislosti s uplatněním nároků a pokud tyto náklady uvede v oznámení nebo jiným způsobem oznámí poskytovateli ve lhůtě pro uplatnění nároků.

2.   Vyřízení reklamace

Poskytovatel rozhodne o reklamaci kupujícího ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů ode dne jejího uplatnění. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Poskytovatel vydá kupujícímu písemné potvrzení obsahující údaje o tom, kdy kupující své nároky uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

Poskytovatel zašle písemné potvrzení o vyřízení reklamace, které obsahuje údaje o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, a další vhodné dodatečné informace (např. kdy a kde je produkt připraven k vyzvednutí apod.). Toto vyjádření k reklamaci musí být kupujícímu doručeno nejpozději ve lhůtě třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace.  V případě, že reklamace nebude v této lhůtě poskytovatelem vyřízena, vznikají kupujícímu stejné nároky, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

V případě, že je právo na odstranění vady uplatněno podnikatelem a neodstraní-li poskytovatel vady produktu do třicet dnů ode dne uplatnění reklamace, může podnikatel oznámit poskytovateli, že hodlá odstoupit od smlouvy, nebo poskytnout dodatečnou lhůtu na odstranění vady, pokud si bude vyžadovat delší dobu. Pokud poskytovatel neodstraní vady ani v této dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady produktu neodstraní, může podnikatel požadovat přiměřenou slevu z ceny, právo na odstoupení od smlouvy tímto nezaniká.

3.   Vadné plnění a odpovědnost poskytovatele za vady

Poskytovatel odpovídá kupujícímu za to, že produkty nebo jeho části jsou předány v objednaném množství, a v době odevzdání mají kvalitu provedení, jsou plně funkční dle požadavků zanesených ve smlouvě, vyhovují ostatním požadavkům právních předpisů, a je možné je použít v souladu s účelem smlouvy.

Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv vady produktu nebo jeho částí způsobené v důsledku jejich nevhodného užití (např. neodborného zásahu do dodávky systémového a programového vybavení a prostředí, nesprávné obsluhy apod.), způsobené kupujícím či třetí osobou. Reklamace se tak nevztahuje i na případnou nekompatibilitu či problémovou funkčnost produktu s počítačovými programy a hardwarem, na které poskytovatel kupujícího upozornil, ale kupující nerespektoval.  

Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv vady způsobené zejména vadami dodávky, jejími chybnými výstupy, sdělením nesprávných údajů kupujícím, nebo jejich chybnou interpretací, předložením či použitím chybných souborů kupujícím, zavirováním lokální sítě kupujícího nebo jeho počítačů počítačovými viry (spyware, malware apod.), útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem, nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě, či programů jiných výrobců, které běží současně s produktem či mají na jeho správný běh vliv, výpadkem internetového připojení, nesprávnou obsluhou správcem systému kupujícího. Smluvní strany se dále dohodly, že výše předvídatelné škody, která může vzniknout v souvislosti s plněním smlouvy poskytovatelem, činí částku ve výši maximálně 30% z ceny produktu nebo jeho části, která vedla ke vzniku škody.

4.   Práva kupujícího z vadného plnění

Představuje-li výskyt vady produktu porušení smlouvy, má kupující dle své volby právo na:

a) odstranění vady, pokud lze odstranit nebo

b) přiměřenou slevu z ceny produktu nebo jeho části; nebo

c) odstoupení od smlouvy.

Volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Jak již bylo dříve uvedeno v těchto všeobecných obchodních podmínkách, kupující nemá nárok na náhradu ušlého zisku, případně nárok na proplacení škody z vadného plnění produktu. 

VII. Ochrana osobních údajů

1.    Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, pohlaví, číslo bankovního účtu a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů poskytovateli. 

2.    Nakládání s osobními údaji kupujícího podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovateli také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy. 

4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z Webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích. 

5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Aktuální informace o zpracovatelích osobních údajů jsou uvedeny na webové stránce poskytovatele a případně budou rovněž zaslány kupujícímu na jeho žádost.

6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

·         požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, 

·         požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

5.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi poskytovatelem a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Poskytovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám poskytovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží poskytovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu poskytovatele.

4. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do smlouvy nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a je přístupná na vyžádání pouze kupujícímu.

7. Znění všeobecných obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.05.2024